Mål & Stadgar

Syfte

Riksförbundets syfte är att med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och ungdomar förhindra olika slags drogdebuter.

 

Målsättning

Riksförbundets mål är att att genom kontraktsmetoden få fler barn och ungdomar att välja själva att göra ett aktivt val; att välja bort tobak och andra droger samt att skjuta upp alkoholdebuten. Vårt mål är att förebygga det tidigt.

  • Driva ett folkhälsoarbete utifrån barnsrätt- och tobakskonventionen.
  • Stärka och utveckla det tobaks-och drogförebyggande arbetet och dess kontraktsmetoder genom utbildning, handledning och stöd till grundskolor och gymnasium.
  • Utveckla profilen, igenkänningen, informationsflödet och den mediala synbarheten
  • Uppmuntra barn/ungdomar att ta egna genomtänkta och medvetna val och välja bort osunda handlingar.
  • Att stödja och stärka föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna i deras förhållningssätt till barn/ungdomar kring de frågor, som det lokala kontraktet berör
  •  Är att driva ett folkhälsoarbete utifrån barnrätts- och tobakskonventionen samt vår nationella ANDT-strategi genom att sprida de evidensbaserade kontraktsmetoderna samt att stötta alla olika kontraktsverksamheter.

 

Stadgar

Stadgar Riksförbundet Kontraktsmetoden, reviderat den 8 mars 2018

§1 Namn och syfte
1:1 Föreningens namn är Riksförbundet Kontraktsmetoden.
1:2 Föreningens syfte är att stötta och underlätta för verksamheter som arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och ungdomar. Med kontraktsmetoden arbetar vi främst för att barn och ungdomar ska välja att avstå från tobak, alkohol, narkotika och kriminalitet.
1:3 Föreningen är obunden i religiösa och politiska frågor.
1:4 Föreningen har såsom riksförbund sitt säte i Stockholms kommun och representerar indirekt alla lokala verksamheter samt deras kontraktsanslutna ungdomar.

§2 Medlemskap
2:1 Föreningen är öppen för medlemskap för skolor och andra organisationer som är aktiva (i lokal, regional eller nationell verksamhet) med individuell kontraktsskrivning för ungdomar i förebyggande syfte.
2:2 Verksamheten ska stödja riksförbundets syfte.
2:3 Medlemsavgift beslutas av årsmötet.
2:4 Deltagare i vårt nätverk kan envar bli, som stöder föreningens syfte.
2:5 Styrelsen beslutar i frågor om medlemskap, även eventuell uteslutning, men dess beslut kan överklagas till medlemsmöte.
2:6 Styrelsen godkänner nya medlemmar.

§3 Medlemsmöte
3:1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Rösträtt vid votering tillfaller en representant för varje lokal verksamhet.
3:2 Ordinarie årsmöte hålls före utgången av maj månad varje år.
3:3 Extra årsmöte hålls då styrelsen så beslutar. Extra årsmöte får inkallas av föreningens revisorer. Extra årsmöte skall också inkallas, om minst 10 % av röstberättigade verksamheter så begär.
3:4 Kallelse till årsmöte skall meddelas medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Årsmöteshandlingarna skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före mötet. Kallelse till extra årsmöte skall meddelas medlemmarna senast en vecka före mötet.
3:5 Förslag, som medlem önskar ha behandlat av årsmötet, skall vara föreningen tillhanda senast tre veckor före
mötet. Styrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.

3:6 Vid Årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Upprop av röstberättigade medlemmar
2. Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för mötet.
3. Fastställande av dagordningen
4. Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt
5. Styrelsens berättelse över verksamheten
6. Styrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
11. Övriga förslag från styrelsen
12. Förslag, som väckts av medlem
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor

§4 Styrelse
4:1 Föreningens angelägenheter leds av en styrelse, som har att förvalta tillgångarna samt handha räkenskaper och arkiv.
4:2 Styrelsen utses av årsmötet och består av en ordförande, utsedd genom särskilt val, samt ytterligare minst fyra och högst tio ordinarie ledamöter. Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och styrelsen väljs enligt följande: Ordföranden väljs på 1 år, Styrelsens övriga ledamöter väljs för en period av två år med växelvis avgång.
Styrelsen väljer inom eller utom sig övriga funktionärer samt utser inom eller utom sig firmatecknare.
4:3 Styrelsen är beslutsmässiga då minst 50% av ledamöterna är närvarande. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika röstetal tillämpas vid val lotten och vid övriga beslut har ordförandens utslagsröst. Vid styrelsens möten föres protokoll, som justeras. Protokoll skall hållas tillgängliga för medlemmar och revisorer.
4:4 Styrelsen får till sina sammanträden adjungera medlem eller annan person för enstaka sammanträde eller för längre period, dock längst intill utgången av styrelsens mandatperiod.
4:5 Styrelsen avger varje år berättelse över verksamheten samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen.

§5 Revision
5:1 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt inför riksårsmöte senast en månad före detsamma.
5:2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmöte.

§6 Verksamhet
6:1 Årsmötet beslutar om planer och budget för verksamheten.
6:2 Styrelsen verkställer dessa planer utifrån föreningens syfte.
6:3 Verksamhetsår är kalenderår.

§7 Kansli
7:1 Styrelsen beslutar i frågor som rör föreningens kansli, personal och hithörande frågor.
7:2 Föreningens kansli förestås av en generalsekreterare, som har att bereda och expediera medlemsmötets och styrelsens beslut.

§8 Stadgefrågor
8:1 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majoritet vid riksårsmöte eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.
8:2 Beslut om upplösning av föreningen fattas genom likalydande beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Vid beslut om upplösning skall förfaras med föreningens tillgångar helt i enlighet med föreningens syfte, (§1:2) på sätt som sist hållna årsmöte beslutar.
8:3 Tvist mellan föreningen och medlem slites enligt förfarandet i lagen om skiljemän.