Om oss

Kontraktsmetoden

Riksförbundet Kontraktsmetoden arbetar för att ungdomar ska ges en möjlighet att göra smarta val som att välja bort tobak, alkohol och andra droger. I vårt drogförebyggande arbete har vi alltid Barnkonventionen som riktmärke. Riksförbundet finansieras av Socialstyrelsen.

Riksförbundet Kontraktsmetoden startade 1996 under namnet SMART. Vi är ett nätverk för alla verksamheter som i det primärpreventiva arbetet med barn och ungdomar arbetar med någon form av hälsofrämjande kontrakt. Målsättningen är att ge stöd, stimulera till utveckling och etablera nya kontraktsverksamheter som arbetar för att förhindra olika slags drogdebuter bland barn och unga, utifrån aktuell forskning.

Uppdraget är att sprida kontraktsmetoden vilket görs genom riktade insatser som utbildningar, föreläsningar och inspirationsdagar som ökar kunskaperna om drogprevention. Vi riktar oss till alla vuxna som arbetar hälsofrämjande och förebyggande för barn och unga.

 

Vårt förnyelsearbete

Vårt folkhälsoarbete tar tydligt avstamp i tobaks- och barnkonventionen samt vår nationella ANDT-strategi. Vi har därför tagit fram en ny grafisk profil med ett stiliserat kunskapens träd för att symbolisera vårt mål & syfte.
Vi i Riksförbundet är stammen. Cirklarna är alla små och stora samarbetsorganisationer som tillsammans gör ett ANDT-preventivt arbete.

Under början av 2018 tog vi även beslutet att ändra vårt namn till Kontraktsmetoden för att ytterligare understryka vad det är vi arbetar med. Vårt primära mål är att arbeta drogförebyggande genom att skapa olika kontrakt med unga, vilket vi även ville skulle framgå i vårt namn. Vårt arbete är idag viktigare än någonsin. Ett förebyggande arbete är resurssparande i alla bemärkelser. Samt livsviktigt för våra ungdomar och samhället i stort.