Klimat & miljö

Tobakens miljöpåverkan utgör på flera sätt ett hinder för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål till år 2030.

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Tobaksindustrin bidrar till den globala uppvärmningen genom att släppa ut minst 84 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år.

%

av all tobak odlas i låginkomstländer

Tobakens negativa miljöpåver­kan kommer in i alla delar av processen, från odling av tobak till fimpen på gatan. Tobaksodlingen förstör jordbruksmark och leder till skogsskövling. Torkning­en av tobaken orsakar utsläpp av koldioxid och ytterli­gare skogsskövling. Produktionen av cigaretter orsakar stora mängder farligt avfall, och transporterna ytterli­gare klimatpåverkan.

VISIR rapport: Tobaksindustrins miljöpåverkan

Kan droger skada miljön?

Ja
Nej