Samarbeten

På Riksförbundet Kontraktsmetoden arbetar vi dagligen för att marknadsföra samt sprida de olika kontraktsmetoderna i andras verksamheter. Vi är glada över att ha flera starka samarbetspartners i vårt arbete att förebygga tobak, alkohol och droger hos unga människor. Här nedan kan ni läsa om några av alla de goda arbeten som görs.

CAN

September 2021 blev Kontraktsmetoden invalda som medlemmar i CAN. För Kontraktsmetoden betyder medlemskapet hos CAN otroligt mycket. Vi tror starkt på vår metod som bygger på kontraktsskrivning i syfte att förebygga droganvändning bland barn och unga och genom CAN får vi det viktiga kunskapsstöd som vi behöver i vårt arbete. CAN:s forskning inom ANDTS -området ger oss möjlighet att ständigt hålla oss uppdaterade för att kunna sprida viktig och aktuell kunskap vidare till våra ungdomar och skolor som skriver kontrakt för drogfrihet. Den stora kompetens som CAN har är betydelsefull för vårt arbete, säger Elisabeth Jacobsson, ordförande för Riksförbundet Kontraktsmetoden.

Förebygg.nu

Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen ska vara den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drog- och brottsförebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

KSAN

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

NordAn – Nordic Alcohol and Drug policy network

NordAN, as a regional advocacy network, aims to address different cross-border issues, advocate for introduction and implementation of international and local alcohol and drug policies and support member states and organisations in national developments.

Regeringens ANDT-strategi

Under 2015 har regeringen gjort en översyn av inriktningen på den framtida politiken för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakområdet (ANDT). I skrivelsen redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för ANDT-politiken.

Stratergin omfattar åtgärder och insatser på samtliga områden och beskriver vad som behöver göras under den kommande femårsperioden för att ta sikte på det övergripande målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Den tidigare strategin har saknat en tydlig strukturanalys och strategin har reviderats för att stärka jämställdhets- och barnperspektivet och bättre spegla regeringens politik.

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. I strategin ställer sig regeringen därför bakom målet om att nå ett rökfritt Sverige till år 2025 och Tobacco Endgame.

Läs gärna mer på regeringens hemsida, vilket du kan göra här!

Riksförbundet VISIR

VISIR står för VI Som Inte Röker. VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket. De arbetar aktivt för att människor inte ofrivilligt utsätts för andras rök och att det ska råda nolltolerans för så kallad passiv rökning. Deras vision är ett tobaksfritt samhälle.

Läs gärna mer här om VISIR!

SFFF – Svensk förening För Folkhälsoarbete

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

SLAN

Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor, SLAN, är en paraplyorganisation för länsnykterhetsförbunden i Sverige, olika nykterhetsorganisationer, Hela Människan, LP-verksamheten och andra organisationer som vill verka för restriktiv alkoholpolitik och ett narkotikafritt samhälle.

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

”Tobacco Endgame” eller ”Rökfritt Sverige 2025” är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Syftet är att enas kring ett måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Nytt perspektivskifte

I Sverige dör 12 000 människor varje år av tobaksrökning och i hela världen är antalet årliga dödsfall på grund av rökning cirka 6 miljoner. Samhällskostnaderna för rökningen är enorma och mycket högre än inkomsterna av tobaksskatter. Tobaksindustrin satsar samtidigt stora resurser på att rekrytera nya konsumenter och driva tobaksepidemin vidare. År 2003 enades världens länder som en motåtgärd om Världshälsoorganisationens (WHO:s) tobakskonvention. Den innehåller en bred arsenal av åtgärder som länderna ska implementera för att varaktigt minska tobaksrökningen. Men varför nöja sig med att försöka minska rökningen, varför inte fasa ut den helt? Den tanken har i några länder lett till ett perspektivskifte. Nya Zeeland, Irland, Skottland och Finland har fattat politiska beslut om årtal (olika i olika länder) då rökningen ska närma sig noll. Perspektivskiftet ger inspiration i det tobaksförebyggande arbetet och tydliggör att många olika tobaksförebyggande åtgärder behövs för att nå målet. Denna strategi har internationellt fått namnet Tobacco Endgame.

Vad har hänt hittills?

Sedan 2013 har närmare 170 organisationer ställt sig bakom Tobacco Endgame -initiativet. Stödet är brett, men domineras av hälso – och sjukvårdens professionella och fackliga organisationer, alla landsting/regioner och allt fler länsstyrelser och kommuner. Detta stöd avspeglar en ökande medvetenhet om rökningens negativa effekter på individen, miljön, sjukvårdens och omsorgens vårdtyngd och på samhällsekonomin. Attitydundersökningar i befolkningen visar också ett ökande stöd; sju av tio bejakade 2016 det långsiktiga målet om utfasning av rökningen till 2025.
Även regeringen har ställt sig bakom målet att fasa ut rökningen till 2025. Detta är uttalat i ANDT-strategin 2016 -20 liksom i regeringsförklaringen för 2017. Perspektivskiftet – med ett tidsbestämt mål för rökningen – ska också ses som en konkret del i regeringens ambition ”att sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation”.
Perspektivskiftet är även en viktig del i strävan att nå de globala mål för en hållbar utveckling som FN satt upp – Agenda 2030. I alla sjutton målen är tobaksbruket på ett eller annat sätt involverat.

Tobaksfakta- oberoende tankesmedja

Alla har rätt till information om tobak och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 16 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Genom information, utbildning och opinionsbildning vill vi sprida kunskap om tobaksproduktionen och dess konsekvenser för människor och miljö. Vi vill väcka engagemang för fortsatt minskat tobaksbruk i befolkningen med sikte på en tobaksfri framtid. Ett viktigt etappmål är att till år 2025 få ned rökningen till under fem procent så att den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

WHO:s internationella Tobakskonventionen har starka kopplingar till FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och är en grundpelare i Tobaksfaktas arbete.
Här kan du läsa Tobakskonventionen!

Unga Drogförebyggare

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv. Vår primära målgrupp är unga som tagit ställning mot droger genom lokala kontakt på sin skola. Vi organiserar våra medlemmar i lokala drogförebyggande råd som verkar för en drogförebyggande miljö i sitt närområde.

Unga Drogförebyggare har ett samarbete med Riksförbundet Kontraktsmetoden och deras varianter av kontraktsmetoden såsom Be Smart och Tobaksfri Tillsammans.

Vill du veta mer om Unga Drogförebyggare, läs mer här

World federation against drugs

WFAD is a multilateral community of non-governmental organisations and individuals. We share a common concern that illicit drug use is undercutting traditional values and threatening the existence of stable families, communities, and government institutions throughout the world. Our aim is to strengthen prevention, increase access to treatment and promote recovery.

Yrkesföreningar mot Tobak

Yrkesföreningar mot Tobak har som mål att skapa en tobaksfri framtid där människor inte längre skadas och dör av tobaksbruk. Vårt första delmål är Rökfritt Sverige 2025, det årtal då vi vill att rökningen ska vara nere på en nivå där den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem. Yrkesföreningar mot Tobak är en paraplyorganisation bestående av fem föreningar.

Läs gärna mer här på deras webbplats!