Rapporter

Här lägger vi upp rapporter som är relevanta för det drogförebyggande arbetet

Manlig erfarenhet – att ha en vän som spelar för mycket

Fler män än kvinnor har en vän som spelar för mycket. En ny analys visar sambandet, samtidigt som det bekräftas att kvinnor oftare har en partner eller familjemedlem som spelar för mycket. Utlandsfödda är överrepresenterade bland dem som har ett problematiskt spelande.

Ungas alkoholanskaffning via sociala medier

– En frågeundersökning bland 16-21 åringar

Har sociala medier någon betydelse för hur unga får tag på alkohol?  CAN har, på uppdrag av Systembolaget, genomfört en undersökning bland ungdomar i åldern 16–21 år som svarat på frågor om bland annat sina alkoholvanor och hur de får tag på alkohol.

CAN rapport

Ungas frågor och svar

Rapport baserad på CAN:s verksamhet rörande ungdomar och webbplatsen Drugsmart.com.

CAN rapport 192

Kunskapsöversikt – Tobak och unga

Psykologer mot Tobak (PmT) har reviderat sin kunskapsöversikt Tobak och unga. Den finns nu med nytt och aktuellt innehåll. Kunskapsöversikten är framtagen för att ge motivation, stärka engagemang och fördjupa kunskaper inom området tobak och unga

Riskfaktorer för ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem

En litteraturöversikt av longitudinella studier från norden om barn och ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2021

Sedan 1980-talet har CAN regelbundet samlat in information om gatu- och grossistpriser* för olika narkotikasorter i Sverige. Informationen kommer från Sveriges samtliga 27 polisområden som rapporterar in aktuella prisuppgifter från sina områden.

CAN rapport

Påverkad av pandemin

Ungas upplevelser av covid-19-pandemin och kopplingen till psykosomatiska besvär samt erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel

CAN fokusrapport 13

Reglera allt nikotin – oavsett form

Denna kunskapssammanställning kring växtbaserat- och syntetiskt nikotin är beställd av VISIR och författad av Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist och vice förbundsordförande i VISIR.

Risk- och skyddsfaktorer för konsumtion och skador av alkohol hos barn, samt skador av alkohol hos unga vuxna

Konsumtion av alkohol uppskattas orsaka tiotusentals vårdtillfällen och tusentals dödsfall i Sverige varje år, och kosta samhället tiotals miljarder kronor. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är grundläggande för det förebyggande arbetet mot skador av alkohol.

Stärkt barn- och föräldraperspektiv - kartläggning av missbruks- och beroendevården i Västernorrland.

Många barn växer upp med riskbruk eller missbruk i familjen. I denna rapport ges ett antal rekommendationer som flera aktörer kan använda för att utveckla sitt arbete och stärka barn- och föräldraperspektivet i sin verksamhet.

CAN rapport 199

Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk

Många studier visar att hjärnan hos en ung människa är mer sårbar för cannabis än hos en vuxen. Folkhälsomyndigheten har i det här faktabladet sammanfattat de viktigaste slutsatserna om hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk.

Hur mår de som använder narkotika?

I den här rapporten undersöks om, och i vilken utsträckning, vuxna personer som använder narkotika har en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i övrigt. Resultaten är baserade på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.

CAN rapport 11

Skolelevers drogvanor 2020

Rapporten presenterar svar från elever i årskurs 9. Eleverna har svarat på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

CAN rapport 197

Narkotikamarknader

En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare

Brå – Brottsförebyggande rådet