Rapporter

Här lägger vi upp rapporter som är relevanta för det drogförebyggande arbetet

Riskfaktorer för ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem

En litteraturöversikt av longitudinella studier från norden om barn och ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem

Påverkad av pandemin

Ungas upplevelser av covid-19-pandemin och kopplingen till psykosomatiska besvär samt erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak och spel

CAN fokusrapport 13

Ungas frågor och svar

Rapport baserad på CAN:s verksamhet rörande ungdomar och webbplatsen Drugsmart.com.

CAN rapport 192

Narkotikamarknader

En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare

Brå – Brottsförebyggande rådet

Skolelevers drogvanor 2020

Rapporten presenterar svar från elever i årskurs 9. Eleverna har svarat på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

CAN rapport 197

Stärkt barn- och föräldraperspektiv - kartläggning av missbruks- och beroendevården i Västernorrland.

Många barn växer upp med riskbruk eller missbruk i familjen. I denna rapport ges ett antal rekommendationer som flera aktörer kan använda för att utveckla sitt arbete och stärka barn- och föräldraperspektivet i sin verksamhet.

CAN rapport 199

Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk

Många studier visar att hjärnan hos en ung människa är mer sårbar för cannabis än hos en vuxen. Folkhälsomyndigheten har i det här faktabladet sammanfattat de viktigaste slutsatserna om hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk.

Hur mår de som använder narkotika?

I den här rapporten undersöks om, och i vilken utsträckning, vuxna personer som använder narkotika har en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i övrigt. Resultaten är baserade på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.

CAN rapport 11