Rapporter

Här lägger vi upp rapporter som är relevanta för det drogförebyggande arbetet

Ungas frågor och svar

Rapport baserad på CAN:s verksamhet rörande ungdomar och webbplatsen Drugsmart.com.

CAN rapport 192

Hur mår de som använder narkotika?

I den här rapporten undersöks om, och i vilken utsträckning, vuxna personer som använder narkotika har en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i övrigt. Resultaten är baserade på enkätsvar från personer mellan 17 och 84 år.

CAN rapport 11

Narkotikamarknader

En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare

Brå – Brottsförebyggande rådet

Skolelevers drogvanor 2020

Rapporten presenterar svar från elever i årskurs 9. Eleverna har svarat på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

CAN rapport 197

Stärkt barn- och föräldraperspektiv - kartläggning av missbruks- och beroendevården i Västernorrland.

Många barn växer upp med riskbruk eller missbruk i familjen. I denna rapport ges ett antal rekommendationer som flera aktörer kan använda för att utveckla sitt arbete och stärka barn- och föräldraperspektivet i sin verksamhet.

CAN rapport 199