Metoder

Det gemensamma med alla kontraktsverksamheter är att de arbetar tidigt ANDT-förebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med unga.

Genom belöning i form av olika förmåner uppmuntras unga att skriva under ett kontrakt och följa det. Man avgör lokalt vilka årskurser man ska ha som målgrupp. Tobak är minimikravet vid kontraktskrivning och finns som bas i varje kontrakt. Med tobak avses all form av tobak såsom cigaretter, snus, vattenpipa, e-cigaretter samt produkter som har till avsikt att locka till framtida droganvändning. Vårdnadshavare involveras och är med för att stötta.

I utbyte mot att skriva under kontraktet får eleven ett medlemskort, med förmåner som verksamhetsledaren/-gruppen ordnar. Förmånerna kan se olika ut, allt från ekonomiska medel till att man anordnar aktiviteter, lotterier eller rabatter i någon butik, badhus eller liknande.

Vårt fokus är drogfria ungdomar

Rökningen skördar cirka 12 000 liv per år i Sverige. Samtidigt insjuknar cirka 100 000 per år i tobaksrelaterade sjukdomar. Tobaksanvändningen startar så gott som alltid i de åldrar som är Kontraktsmetodens målgrupp. Studier visar att tobak ofta är den första drog som ungdomar kommer i kontakt med och kan vara inkörsporten till andra droger. Undersökningar visar att majoriteten som testar cannabis redan är tobaksrökare. De flesta börjar röka i tonåren och varje dag börjar cirka 45 ungdomar att röka, det innebär omkring 16 000 nya unga rökare per år.

Kontraktsmetoden är ett bra sätt att försöka förebygga all form av droganvändning bland unga. Ett väl fungerande tobaksförebyggande arbete har väldigt starka bonuseffekter i och med de starka kopplingarna till andra droger. Rökning kostar det svenska samhället cirka 30 miljarder kronor årligen.

Barnkonventionen och Tobakslagen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa samt till en tobaksfri uppväxt och framtid.

 

Olika metoder

Metoden finns i många olika varianter, då det ges egna möjligheter efter de behov och förutsättningar som finns lokalt på platsen. Initiativtagarna lokalt skapar sin egen organisation och sitt eget kontrakt med de icke önskvärda beteenden som man vill avstyra ungdomar ifrån.

Man har därför olika huvudmän för verksamheterna, beroende på om det är exempelvis skolan eller olika föreningar som tar initiativet. I olika hög grad satsar man på aktiviteter respektive ekonomiska morötter som rabatter och lotterier. Man avgör lokalt vilka årskurser man ska ha som målgrupp. Medlemskorten ser helt olika ut och några verksamheter har inte ens medlemskort. Det finns också väldigt många olika namn på de lokala verksamheterna.

Nedan kan ni läsa om några av dessa.

AVSTOD Läs mer om deras arbete!

Tobaksfri Duo  Läs mer här om deras arbete!

I Söderhamns kommun heter arbetet BeSmart-verksamheten, läs mer här!

Forskningsstudier om Kontraktsmetoder

Örebro Universitet

Skolan som arena för ANDT-prevention – en longitudinell interventionsstudie av kontraktsmetoden och Triaden…

Läs mer

Christian Bortes

Evaluating the effectiveness of the SMART contract-signing strategy in reducing the growth of Swedish Adolescents’ substance use and problem behaviors

Läs mer

Ersta Sköndal Högskola har fått i uppdrag av Riksförbundet SMART att göra en sammmanställning och bedömning av det vetenskapliga underlaget för att uttala sig om effekterna av SMARTs Kontraktsmetod avseende alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksprevention (ANDT) och då i första hand tobaksprevention…

Läs mer