Länktips

A Non Smoking Generation

nonsmoking.se

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Drugsmart

drugsmart.com

Drugsmart.com är en ungdomssajt med information om alkohol och andra droger som drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Vår målgrupp är unga i åldern 13-19 år.

Fimpar du, fimpar jag – Region Kronoberg

regionkronoberg.se

Röker eller snusar du? Vill du sluta? Har du en vän eller någon annan du känner som också vill sluta? Nu kan ni göra det tillsammans!

Fimpar du, fimpar jag är en metod för att sluta röka/snusa som är framtagen av unga själva. Vi erbjuder dig som är i åldern 16–29 år duo-anpassad tobaksavvänjning vilket innebär att du tillsammans med en kompis får stöd och hjälp att sluta röka/snusa. Tillsammans med coachen styr ni era möten.

IQ

www.iq.se

Vårt uppdrag är att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Kunskap är grunden för IQs arbete. Vi tar fram och presenterar ny kunskap om attityder och olika aspekter av alkohol, gällande exempelvis normer och konsumtion. Vi paketerar också befintlig kunskap för att sedan sprida den med hjälp av olika kommunikationsinsatser och via vårt nätverk.

KSAN

www.ksan.se

KSAN är ett unikt samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.

KSAN är partipolitiskt och religiöst obundet. Bland våra medlemmar återfinns politiska kvinnoförbund, invandrarkvinnoorganisationer, läkare, barnmorskor samt kvinnojoursrörelsen.

Psykologer mot Tobak

psykologermottobak.org

Psykologer mot tobak är en ideell förening för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare

Vi arbetar för ett tobaksfritt Sverige

Tobaksfakta

tobaksfakta.se

Alla har rätt till information om tobak och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som samarbetar med 17 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

AVSTOD - Avtal Vilket Stödjer Tobaks- Och Drogfrihet

avstod.se

Kontraktsmetoden AVSTOD är en evidensbaserad metod som bygger på kontrakt om drogfrihet. Det skriftliga avtalet tecknas mellan tre parter – ungdom, skola/verksamhet och vårdnadshavare/kompis. Ungdomen lovar att fram till skolavslutningen i grundskolan eller gymnasiet vara helt drogfri.

Drugnews

drugnews.se

En folkrörelsebaserad nyhetstjänst i Stockholm som drivs i samarbete med frilansare, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Blå Bandet och flera samarbetspartners. Drugnews startade 1999 för att självständigt, snabbt och initierat presentera nyheter om alkohol, narkotika, tobak och dopingmedel, och även om livet mer i allmänhet.

Folkhälsomyndigheten - ANDTS

folkhalsomyndigheten.se

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. Jämlikhetsperspektivet är centralt eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen.

Junis – Vuxna som vet

www.junis.se/vuxnasomvet

Visste du att 15 % av alla barn påverkas negativt av en vuxens drickande, men att alldeles för få nås av samhällets stöd? ”Vuxna som vet” vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.

Länstyrelsen Skåne – Spel om pengar

lanstyrelsen.se

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för att tidigt förebygga problem bland barn och unga och spel. Kunskapsstödet kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande. Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer.

Materialet kan användas för att starta en diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar.

RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

www.rns.se

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en ideell organisation som funnits sedan 1969. Vi arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. 

Viktigast är att förebygga att missbruk uppstår, därför lägger vi stort fokus på vårt projekt Narkotikafri Skola som har till syfte att utveckla gymnasieskolans narkotikaförebyggande arbete. Vi tror på tidig upptäckt och tidigt ingripande. Alla barn och unga har rätt till en uppväxt fri från narkotika!

VISIR - Vi Som Inte Röker

visominteroker.se

VISIR – Vi Som Inte Röker är en ideell, religiös och politisk obunden organisation. Riksförbundet VISIR bildades år 1974.

VISIR arbetar för ett tobaksfritt samhälle och formar verksamheten efter vetenskap, beprövad erfarenhet, långsiktighet samt prövar nya infallsvinklar.

VISIR har som mål att bedriva insatser inom följande områden:

  • Opinionsbildande insatser via debattartiklar, föreläsningar etc.
  • Uppmärksamma Tobaksindustrins miljöpåverkan.
  • Riktade insatser till grupper som röker mest.
  • Riktade insatser till barn och unga.
  • Medverka till att skapa fler rökfria miljöer.
  • Ge ut medlemstidningen VISIR Aktuellt.
  • Samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter och organisationer.
  • Verka för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.