Länktips

A Non Smoking Generation

nonsmoking.se

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

CAN– Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

www.can.se

CAN är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser.

AVSTOD - Avtal Vilket Stödjer Tobaks- Och Drogfrihet

avstod.se

Kontraktsmetoden AVSTOD är en evidensbaserad metod som bygger på kontrakt om drogfrihet. Det skriftliga avtalet tecknas mellan tre parter – ungdom, skola/verksamhet och vårdnadshavare/kompis. Ungdomen lovar att fram till skolavslutningen i grundskolan eller gymnasiet vara helt drogfri.

Drugnews

drugnews.nu

En folkrörelsebaserad nyhetstjänst i Stockholm som drivs i samarbete med frilansare, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Blå Bandet och flera samarbetspartners. Drugnews startade 1999 för att självständigt, snabbt och initierat presentera nyheter om alkohol, narkotika, tobak och dopingmedel, och även om livet mer i allmänhet.

Drugsmart

drugsmart.com

Drugsmart.com är en ungdomssajt med information om alkohol och andra droger som drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Vår målgrupp är unga i åldern 13-19 år.

Folkhälsomyndigheten - ANDT

folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. Jämlikhetsperspektivet är centralt eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen.

 

IQ

www.iq.se

Vårt uppdrag är att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Kunskap är grunden för IQs arbete. Vi tar fram och presenterar ny kunskap om attityder och olika aspekter av alkohol, gällande exempelvis normer och konsumtion. Vi paketerar också befintlig kunskap för att sedan sprida den med hjälp av olika kommunikationsinsatser och via vårt nätverk.

KSAN

www.ksan.se

KSAN är ett unikt samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.

KSAN är partipolitiskt och religiöst obundet. Bland våra medlemmar återfinns politiska kvinnoförbund, invandrarkvinnoorganisationer, läkare, barnmorskor samt kvinnojoursrörelsen.

RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

www.rns.se

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en ideell organisation som funnits sedan 1969. Vi arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. 

Viktigast är att förebygga att missbruk uppstår, därför lägger vi stort fokus på vårt projekt Narkotikafri Skola som har till syfte att utveckla gymnasieskolans narkotikaförebyggande arbete. Vi tror på tidig upptäckt och tidigt ingripande. Alla barn och unga har rätt till en uppväxt fri från narkotika!

Tobaksfakta

tobaksfakta.se

Alla har rätt till information om tobak och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som samarbetar med 17 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

VISIR - Vi Som Inte Röker

visominteroker.se

VISIR – Vi Som Inte Röker är en ideell, religiös och politisk obunden organisation. Riksförbundet VISIR bildades år 1974.

VISIR arbetar för ett tobaksfritt samhälle och formar verksamheten efter vetenskap, beprövad erfarenhet, långsiktighet samt prövar nya infallsvinklar.

VISIR har som mål att bedriva insatser inom följande områden:

  • Opinionsbildande insatser via debattartiklar, föreläsningar etc.
  • Uppmärksamma Tobaksindustrins miljöpåverkan.
  • Riktade insatser till grupper som röker mest.
  • Riktade insatser till barn och unga.
  • Medverka till att skapa fler rökfria miljöer.
  • Ge ut medlemstidningen VISIR Aktuellt.
  • Samarbeta med kommuner, regioner, myndigheter och organisationer.
  • Verka för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Alkohol i samhället - förebyggande arbete

Stora värden – både ekonomiska och mänskliga – finns i att så långt som möjligt undvika att alkoholen skadar. Därför satsar både samhällets aktörer och frivilliga organisationer på att förebygga problem och skador som orsakas av alkohol.

E-cigaretter inkörsport till rökcigaretter bland unga

Tre aktuella studier visar att e-cigaretter är inkörsport till vanliga cigaretter för ungdomar. Resultaten är i enlighet med tidigare gjorda studier.

Child Labour in New Packaging: “Tobacco-Free” Products Exposed

A Non Smoking Generation lanserar nu en kort utbildningsfilm med namnet Child Labour in New Packaging: “Tobacco-Free” Products Exposed – som uppmärksammar tobaksindustrins oetiska metoder samt globala konsekvenser i form av grova människorättsbrott, utbrett barnarbete och omfattande miljöpåverkan.