Samarbeten

Unga Drogförebyggare

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv. Vår primära målgrupp är unga som tagit ställning mot droger genom lokala kontakt på sin skola. Vi organiserar våra medlemmar i lokala drogförebyggande råd som verkar för en drogförebyggande miljö i sitt närområde.

Unga Drogförebyggare har ett samarbete med Riksförbundet SMART och deras varianter av kontraktsmetoden såsom Be Smart och Tobaksfri Tillsammans.

Vill du veta mer om Unga Drogförebyggare, läs mer här

Tobaksfakta- oberoende tankesmedja

Alla har rätt till information om tobak och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 16 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Genom information, utbildning och opinionsbildning vill vi sprida kunskap om tobaksproduktionen och dess konsekvenser för människor och miljö. Vi vill väcka engagemang för fortsatt minskat tobaksbruk i befolkningen med sikte på en tobaksfri framtid. Ett viktigt etappmål är att till år 2025 få ned rökningen till under fem procent så att den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

WHO:s internationella Tobakskonventionen har starka kopplingar till FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och är en grundpelare i Tobaksfaktas arbete. Här kan du läsa Tobakskonventionen!

 

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

”Tobacco Endgame” eller ”Rökfritt Sverige 2025” är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Syftet är att enas kring ett måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Nytt perspektivskifte

I Sverige dör 12 000 människor varje år av tobaksrökning och i hela världen är antalet årliga dödsfall på grund av rökning cirka 6 miljoner. Samhällskostnaderna för rökningen är enorma och mycket högre än inkomsterna av tobaksskatter. Tobaksindustrin satsar samtidigt stora resurser på att rekrytera nya konsumenter och driva tobaksepidemin vidare. År 2003 enades världens länder som en motåtgärd om Världshälsoorganisationens (WHO:s) tobakskonvention. Den innehåller en bred arsenal av åtgärder som länderna ska implementera för att varaktigt minska tobaksrökningen. Men varför nöja sig med att försöka minska rökningen, varför inte fasa ut den helt? Den tanken har i några länder lett till ett perspektivskifte. Nya Zeeland, Irland, Skottland och Finland har fattat politiska beslut om årtal (olika i olika länder) då rökningen ska närma sig noll. Perspektivskiftet ger inspiration i det tobaksförebyggande arbetet och tydliggör att många olika tobaksförebyggande åtgärder behövs för att nå målet. Denna strategi har internationellt fått namnet Tobacco Endgame.

Vad har hänt hittills?

Sedan 2013 har närmare 170 organisationer ställt sig bakom Tobacco Endgame -initiativet. Stödet är brett, men domineras av hälso – och sjukvårdens professionella och fackliga organisationer, alla landsting/regioner och allt fler länsstyrelser och kommuner. Detta stöd avspeglar en ökande medvetenhet om rökningens negativa effekter på individen, miljön, sjukvårdens och omsorgens vårdtyngd och på samhällsekonomin. Attitydundersökningar i befolkningen visar också ett ökande stöd; sju av tio bejakade 2016 det långsiktiga målet om utfasning av rökningen till 2025.
Även regeringen har ställt sig bakom målet att fasa ut rökningen till 2025. Detta är uttalat i ANDT-strategin 2016 -20 liksom i regeringsförklaringen för 2017. Perspektivskiftet – med ett tidsbestämt mål för rökningen – ska också ses som en konkret del i regeringens ambition ”att sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation”.
Perspektivskiftet är även en viktig del i strävan att nå de globala mål för en hållbar utveckling som FN satt upp – Agenda 2030. I alla sjutton målen är tobaksbruket på ett eller annat sätt involverat.

Del av Regeringens ANDT-strategi

Under 2015 har regeringen gjort en översyn av inriktningen på den framtida politiken för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakområdet (ANDT). I skrivelsen redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för ANDT-politiken.

Stratergin omfattar åtgärder och insatser på samtliga områden och beskriver vad som behöver göras under den kommande femårsperioden för att ta sikte på det övergripande målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Den tidigare strategin har saknat en tydlig strukturanalys och strategin har reviderats för att stärka jämställdhets- och barnperspektivet och bättre spegla regeringens politik.

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. I strategin ställer sig regeringen därför bakom målet om att nå ett rökfritt Sverige till år 2025 och Tobacco Endgame.

Läs gärna mer på regeringens hemsida, vilket du kan göra här!

Menu Menu